Harmoniczny charakter tradingu

Harmonic trading. Price pattern used in stock market analysis. Financial abstract.

Z całą pewnością niejeden inwestor angażujący swój kapitał na rynku giełdowym zastanawiał się kiedyś dlaczego cena zatrzymuje się na pewnych poziomach cenowych, tworząc specyficzne sekwencje szczytów, dołków oraz innych technicznych struktur. Z czego wynika takie zachowanie ceny? Czy rynek Forex to przypadek, chaos, czy wręcz przeciwnie – ukryta geometria, która konsekwentnie realizuje się na wykresach każdego dnia?

Harmoniczny styl handlu wykorzystywany jest głównie na wysoce płynnych i aktywnych rynkach. Na rynku Forex ta technika inwestycyjna cieszy się coraz większą popularnością oferując szeroki wachlarz narzędzi analitycznych.

Fundamentalnym założeniem Harmonic Tradingu jest powtarzalność wynikająca ze statystycznej przewagi cykli oraz pewnych struktur rynkowych. Zadaniem Inwestora jest identyfikacja układów, których kontynuację z wysokim prawdopodobieństwem jest w stanie prognozować, opierając swoją analizę na badaniach danych historycznych. W ten sposób wyznaczyć może istotne punkty zwrotne wynikające z pomiarów zniesień, zasięgów oraz geometrii, zachowując przy tym charakterystyczną dla tej metodologii wysoką precyzję wejścia w pozycję przy minimalnej ekspozycji na ryzyko.

Główną zaletą tego podejścia jest jego sprawdzalność oraz możliwość adaptacji w niemal każdych warunkach rynkowych. Bez względu na to czy analizowany kurs znajduje się w trendzie wzrostowym, spadkowym czy też w konsolidacji, charakterystyczne dla tej techniki układy pojawiają się w każdym otoczeniu rynkowym, bez względu na parę walutową oraz interwał czasowy. Ponadto zastosowanie udoskonalonej analizy cykli giełdowych daje Inwestorowi możliwość wyznaczania konkretnych przedziałów czasowych prawdopodobnych punktów zwrotnych, co zwiększa precyzję szacowanych obszarów cenowych oraz skuteczność zawieranych transakcji. Harmonic Trading daje traderom ogromną przewagę w postaci wyznaczania lokalnych ekstremów na rynku, co pozwala na uczestnictwo w potencjalnie rozpoczynającym się ruchu już od samego początku.

Efektywny trading stawia jednak przed traderem pewne wymagania. Jeżeli chcemy zawierać transakcje w oparciu o geometryczne formacje występujące na wykresach musimy przede wszystkim zdefiniować nasze cele inwestycyjne. Budując swój indywidualny trading plan powinniśmy skoncentrować się nie tylko na określeniu układów rynkowych oraz precyzowaniu wejścia w pozycję, ale również ustaleniu wyraźnych zasad zarządzania ryzykiem oraz kapitałem. Te dwa elementy stanowią nieodłączny element inwestycji warunkujący sukcesy na rynku giełdowym. Podstawowa zasada brzmi:

Decyzje inwestycyjne oparte są na prawdopodobieństwie i kontroli ryzyka – nie na przewidywaniu przyszłości!

Zadaniem inwestora jest zatem ustalenie z góry jedynego parametru nad jakim ma pełną kontrolę – wielkości dopuszczalnej straty na danej pozycji. Zdefiniowany dla danej sytuacji rynkowej Stop Loss wskaże wartość okazji inwestycyjnej oraz sens angażowania środków w otwarcie transakcji. Należy zatem z góry określać poziom akceptowalnego ryzyka i ocenić czy potencjalna transakcja wynikająca z danego układu cenowego spełnia nasze założenia – minimalny poziom ryzyka oraz wysoki poziom potencjalnego zysku.

Popularność i duża skuteczność inwestycyjna wszelkich formacji opartych o współczynniki Fibonacciego wynika z faktu, że metoda ta jako jedna z niewielu potrafi spełnić powyższe założenia – tak minimalizacji ryzyka jak i dużego prawdopodobieństwa sukcesu. Wynika to ze specyfiki stosowanych w Harmonic Tradingu narzędzi oraz możliwości określenia  optymalnego poziomu wejścia na rynek.

W oparciu o pewne stałe układy geometryczne na przedstawionych wykresach zaznaczone zostały formacje, które charakteryzują się ogromną powtarzalnością. Z punktu widzenia inwestora jednosesyjnego, tego typu styl inwestycyjny może okazać się niezwykle pomocny. Wymagane jest jednak pewne doświadczenie oraz znajomość tych wciąż mało popularnych formacji technicznych.

Harmoniczność ruchów cenowych doskonale obrazuje przedstawiony przykład pary GBPCHF (wykres 1). Jak widać na zaprezentowanym wykresie rynek wielokrotnie realizował struktury korekcyjne oparte o geometrię 100% (co oznacza, że wielkość każdej zaznaczonej zielonym kwadratem korekty charakteryzowała się takim samym zasięgiem cenowym). Warto również zwrócić uwagę na powtarzające się poziomy Fibonacciego 61.8%, wskazujące na identyczną głębokość ruchów korekcyjnych w stosunku do ruchu kierunkowego.

1

Wykres 1 Harmonia układów korekcyjnych – GBPCHF

Dobrym przykładem zasadności stosowania Harmonic Tradingu jest również wykres pary AUDUSD (wykres 2). Oznaczenia poszczególnych odcinków wyraźnie wskazują na geometryczny charakter rynku – nie tylko w kontekście korekt, ale również impulsów głównego trendu.

2

Wykres 2 Geometria fal – AUDUSD

Podobnych przykładów można wskazać bardzo wiele. Jak jednak w praktyce wyglądają codzienne analizy zwolenników Harmonic Tradingu?

3

Wykres 3 Analiza rynku – EURUSD

Na wykresie 3 zaobserwować można jeden ze stałych układów cenowych, który jest powtarzalny i charakterystyczny dla silnych oraz wyraźnych trendów. Na rynku popularnego EURUSD widzimy bardzo mocne spadki w okresie od 25 czerwca 2013 do 9 lipca b.r. W celu określenia właściwego miejsca wejścia w pozycję dokonano pewnych pomiarów, które wynikają z zastosowania charakterystycznych dla Harmonic Tradingu narzędzi Fibonacciego. Wszystkie te działania mają na celu zidentyfikowanie potencjalnych obszarów zwrotnych na rynku.

Identyfikacja formacji opartych o współczynniki Fibonacciego może początkowo wydawać się zadaniem żmudnym dla niewprawionego oka. Jednak wraz z przyrostem doświadczenia zauważymy, że geometria oraz formacje harmoniczne pojawiają się na wykresach bardzo często a ich skuteczność, przy sprecyzowanych warunkach rynkowych i umiejętnym zarządzaniu ryzykiem, jest bardzo wysoka.


Informujemy, że treści zaprezentowane w niniejszym serwisie nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r, (Dz. U. z 2005 r., Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych ich emitentów lub wystawców. Treści te mają charakter informacyjny i przygotowane zostały z należytą starannością oraz w oparciu o najlepszą wiedzę ich autorów. Autorzy oraz właściciele niniejszego serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym serwisie, a w szczególności za wynikłe z nich straty.

KobietaNaForex

Leave a Comment